โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับสมัคร

หน้าแรก    > การสมัครเรียน   >   การรับสมัคร

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ในโครงการ TCAS โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกได้ที่
https://admission.ku.ac.th/