โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

หน้าแรก    > บุคลากร   >   เจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ

ประธานกรรมการดำเนินงาน

รศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศิน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
กรรมการ  

ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
กรรมการ

ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมการ

ผศ.พท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรรมการ

ผศ.เริงทิวา ทิพยศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรรมการ