โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการบริหารโครงการ

หน้าแรก    > บุคลากร   >   คณะกรรมการบริหารโครงการ

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ

ประธานกรรมการดำเนินงาน