โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติโครงการ

หน้าแรก    > เกี่ยวกับเรา   >   ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์: เพิ่มทักษะพิเศษก้าวสู่ยุค Disruptive Technology

ประวัติโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ

คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2531 ให้มีการจัดตั้ง “โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ” เพื่อเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา โดยในปีแรกได้เปิดการเรียนการสอน 4 สาขาคือ วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ โดยเน้นหลักบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันมีนิสิตเก่าที่จบจากโครงการฯ  จำนวนทั้งสิ้น 11,665 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) นิสิตเก่าของโครงการฯ สามารถทำงานจนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพจำนวนมาก  กระจายตัวอยู่ในหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันทางภาษาอังกฤษ  และการสื่อสารควบคู่กับความรู้ทางวิชาชีพ  นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสให้ไปศึกษาดูงานและฝึกงานในต่างประเทศอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ