โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายนามประธานโครงการในอดีตจนถึงปัจจุบัน

หน้าแรก    > เกี่ยวกับเรา   >   รายนามประธานโครงการในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

2532 - 31 สิงหาคม 2547
1 กันยายน 2547 - 11 มกราคม 2554
รศ.ศันสนีย์ สุภาภา

รศ.ศันสนีย์ สุภาภา

  • 1 กันยายน 2547 - 11 มกราคม 2554
รศ.สมาน เจริญกิจพูนผล

รศ.สมาน เจริญกิจพูนผล

  • 1 พฤศจิกายน 2553 - 1 ตุลาคม 2555
1 พฤศจิกายน 2553 - 1 ตุลาคม 2555
1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ตุลาคม 2557
ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

  • 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ตุลาคม 2557
อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

  • 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 ตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2557 - 31 ตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2565
รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา

รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา

  • 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2565
ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ

ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ

  • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน