โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Search

วิศวกรรมวัสดุ

หน้าแรก    > หลักสูตร    >   วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมวัสดุ  เป็นสาขาวิชาบูรณาการความรู้  ที่มุ่งเน้นการศึกษาสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  สมบัติ  กระบวนการผลิต  และสมรรถนะของวัสดุเชิงวิศวกรรม  ซึ่งแบ่งเป็น  (1) วัสดุโครงสร้าง  ได้แก่  โลหะ  เซรามิก  พอลิเมอร์  และวัสดุผสม  (2) วัสดุอิเล็กทรอนิกส์  เช่น วัสดุกึ่งตัวนำ  และวัสดุตัวนำยิ่งยวด  (3)  วัสดุขั้นสูงอื่นๆ  เช่น  วัสดุชีวภาพ  วัสดุพลังงาน  และวัสดุนาโน

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น  6  กลุ่ม  ดังนี้
(1)    โลหะ
(2)    เซรามิก
(3)    พอลิเมอร์
(4)    วัสดุขั้นสูง  (วัสดุนาโน  วัสดุผสม  และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์)
(5)    การวิเคราะห์และตรวจสอบวัสดุ
(6)    การวางแผนและควบคุมการผลิต

เรียนอะไรบ้าง

–    ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการผลิต  และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของวัสดุเชิงวิศวกรรม  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาวัสดุ  หรือผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่  หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่  รวมทั้งปรับปรุงวัสดุ  ผลิตภัณฑ์  หรือกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้นิสิตจะได้ศึกษาวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ  การวิเคราะห์หาสาเหตุความวิบัติของวัสดุ  การคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการออกแบบ  และการควบคุมคุณภาพ  ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมได้

เรียนที่นี่ ดีอย่างไร

–    เนื้อหาวิชาทีเรียนมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง  วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง  และมีวิชาเลือกที่แบ่งเป็นกลุ่มให้นิสิตเลือกศึกษาตามความสนใจของนิสิต  ซี่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการผลิตวิศวกรวัสดุที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี  เมื่อสำเร็จการศึกษานิสิตมีสิทธิ์ในการขอสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

–    ผู้ที่สนใจหรือมีแนวความคิดที่ต้องการออกแบบพัฒนา  หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
–    ผู้ที่ชอบแกะถอดสิ่งของต่างๆ  เพื่อสำรวจและศึกษาการทำงานของสิ่งนั้นๆ
–    ผู้ที่ชอบสร้าง  ประกอบหรือคิดประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ

จบแล้วทำงานอะไร

–    นิสิตสามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนในตำแหน่งงาน  เช่น  วิศวกรกระบวนการ  หรือปฏิบัติงานด้านการิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้น  หรือปรับปรุงวัสดุ  ผลิตภัณฑ์  หรือกระบวนการการผลิต  เป็นต้น  เอกชนโดยตัวอย่างงานของนิสิต เช่น  งานวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นหรือปรับปรุง  วัสดุ  ผลิตภัณฑ์  หรือกระบวนการผลิตหรือเป็นวิศวกรกระบวนการ  เป็นต้น

ภาควิศวกรรมวัสดุ
Tel. 0-2797-0999  ต่อ  2102-4,  Fax 0-2955-1811