โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ

หน้าแรก    > หลักสูตร    >   วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ   เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง  การปรับปรุงและการใช้งานระบบที่เกิดจากการรวมกันของคน  ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  วัตถุดิบ  เครื่องจักรและกระบวนการ  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาที่ต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

–    วัสดุและกระบวนการผลิต
–    การศึกษางานและระบบผลิต
–    ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ
–    เศรษฐศาสตร์และการเงิน
–    การจัดการ  การผลิตและการดำเนินการผลิต

เรียนอะไรบ้าง

–    เรียนเรื่องการจัดการคน  วัตถุดิบ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ด้วยเทคนิคระดับพื้นฐานจนถึงระดับนวัตกรรมใหม่  โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ

เรียนที่นี่ ดีอย่างไร

–    เรียนรู้กว้าง  และลงลึกในหลักวิชาชีพ
–    ได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงทำให้สามารถทำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและในชีวิตประจำวันได้
–    สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

–    ผู้ที่ช่างสังเกต  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
–    ผู้ที่มีความสามารถในการจัดระบบความคิด
–    ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
–    ผู้ที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

จบแล้วทำงานอะไร

–    เป็นผู้จัดการโรงงาน
–    เป็นวิศวกรระบบ
–    เป็นวิศวกรโรงงาน
–    เป็นวิศวกรโครงการ
–    เป็นวิศวกรในหน่วยงานของรัฐ
–    เป็นวิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 0-2797-0999  ต่อ  1602–4,  Fax 0-2579-8610