โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมเคมี

หน้าแรก    > หลักสูตร    >   วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี  เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมการทำงานของกระบวนการทางเคมี  รวมถึงหลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม  สถานะ  และลักษณะสมบัติของวัตถุดิบที่กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ตามความต้องการอย่างปลอดภัย  ประหยัด  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

–    วิศวกรรมระบบและการควบคุมกระบวนการ
–    วิศวกรรมปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยา
–    วิศวกรรมพอลิเมอร์ วัสดุสมรรถนะสูง  และเทคโนโลยีนาโน
–    วิศวกรรมชีวเคมี และชีวกระบวนการ
–    การบริหาร และจัดการทางวิศวกรรมเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

เรียนอะไรบ้าง

–    การออกแบบอุปกรณ์โรงงานและระบบควบคุม
–    กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ  ควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน  ด้านพลังงาน  สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น  นาโนเทคโนโลยี  เป็นต้น  โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
–    การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  และซอฟท์แวร์.

เรียนที่นี่ ดีอย่างไร

–    มีความโดดเด่น  และเชี่ยวชาญทางวิชาการและการวิจัยในระดับแนวหน้าของประเทศ
–    มีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาสูงที่สุดในคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ติดต่อกันหลายปี
–    มีความพร้อมด้านคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งทุกท่านใส่ใจทุ่มเทให้กับนิสิตอย่างสม่ำเสมอ
–    มีความพร้อมด้านสถานที่  อุปกรณ์สำหรับภาคปฏิบัติและการวิจัย
–    มีศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาภาควิชาฯ  เป็นอย่างมาก

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

–    ผู้ที่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  และเคมี

จบแล้วทำงานอะไร

–    เป็นวิศวกรเคมี  ที่รอบรู้ในกระบวนการและอุปกรณ์การผลิตทางอุตสาหกรรม
–    เป็นวิศวกรออกแบบและพัฒนา  กระบวนการผลิต  งานวิเคราะห์และบริหารโครงการ  งานควบคุมกระบวนการผลิต
–    เป็นวิศวกรเคมีที่ปรึกษาด้านงานขายและงานบริการทางเทคนิค  และงานวิจัยและพัฒนา  เช่น  ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  กระดาษ  เป็นต้น

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Tel. 0-2797-0999  ต่อ  1202-4,  Fax 0-2561-4621