โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Search

วิศวกรรมเครื่องกล

หน้าแรก    > หลักสูตร    >   วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล  เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์สำหรับการวิเคราะห์ออกแบบ ผลิต และบำรุงรักษาระบบทางกลวิศวกรรมเครื่องกลนั้นถือว่าเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

– ปรับอากาศ
– ยานยนต์
– ระบบพลศาสตร์
– พลังงาน
– การป้องกันอัคคีภัย

เรียนอะไรบ้าง

กลศาสตร์ จลนศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล โดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  และออกแบบระบบทางกลต่างๆ

เรียนที่นี่ ดีอย่างไร

มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรียนตามความสนใจ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

–    มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
–    ชอบการคำนวณและการวิเคราะห์
–    รักการประดิษฐ์ คิดค้น
–    ใฝ่รู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

จบแล้วทำงานอะไร

–    งานออกแบบระบบทางวิศวกรรม
–    ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต
–    ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
–    วิจัยและพัฒนาผลิตดภัณฑ์ในหน่วยงาน หรือศูนย์วิจัย

ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1803-4 โทรสาร 0-2579-457