โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

หน้าแรก    > หลักสูตร    >   วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  คือ วิศวกรรมหลักสูตรยุคใหม่เพื่อตอบสนองและรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  โดยเป็นการศึกษาที่นำความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต   วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์  มาผสมรวมกันอย่างกลมกลืน  เพื่อสร้างวิศวกรที่สามารถประสานการทำงานของระบบที่มีทั้งงานไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องกล  การผลิตและคอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ต้องพึ่งวิศวกรจากหลากหลายสาขา

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

–    การออกแบบและการผลิตด้วย CAD/CAM/CAE
–    เทคโนโลยีการผลิต  และ  CNC
–    Automation & Mechatronics
–    เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะ

เรียนอะไรบ้าง

–    เรียนการออกแบบ  การผลิตและการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  (CAD/CAM/CAE)
–    เรียนการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  การออกแบบผลิตภัณฑ์
–    เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  วัสดุอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์และแบบหล่อ
–    เรียนรู้เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์  เครื่องมือวัดและระบบควบคุม  การวัดเที่ยงตรง  หลักการดำเนินการและการผลิต

เรียนที่นี่ ดีอย่างไร

–    ได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
–    นิสิตทุกคนได้ปฏิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม  CAD/CAM/CAE
–    ได้ปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรกล  CNC  แบบต่างๆ  เครื่องฉีดพลาสติก  เครื่องมือวัด  ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
–    หางานได้ง่ายเพราะเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม  และเป็นวิศวกรที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

–    ผู้ที่สนใจหรือมีแนวความคิดที่ต้องการออกแบบพัฒนา  หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
–    ผู้ที่ชอบแกะถอดสิ่งของต่างๆ  เพื่อสำรวจและศึกษาการทำงานของสิ่งนั้นๆ
–    ผู้ที่ชอบสร้าง  ประกอบหรือคิดประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ

จบแล้วทำงานอะไร

–    วิศวกรไฟฟ้า  วิศวกรเครื่องกล  วิศวกรฝ่ายการผลิต
–    วิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development  หรือ  R&D)
–    วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม โดยใช้  CAD/CAM/CAE
–    วิศวกรควบคุมระบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิต  วิศวกรบำรุงรักษา  และประกอบธุรกิจทางการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
Tel. 0-2797-0999  ต่อ  1803-4,  Fax 0-2579-4576