โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

หน้าแรก    > หลักสูตร    >   วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า  เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต  การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  อุปกรณ์ทางไฟฟ้า  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและวงจรไฟฟ้าต่างๆ  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

–    ไฟฟ้ากำลัง
–    ไฟฟ้าควบคุม
–    ไฟฟ้าสื่อสาร
–    ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

เรียนอะไรบ้าง

–    เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้า
–    เรียนเรื่องการรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
–    เรียนเรื่องการควบคุมระบบอัตโนมัติ
–    เรียนรู้เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร
–    เรียนเรื่องการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด

เรียนที่นี่ ดีอย่างไร

–    เปิดสอนในเนื้อหาวิชาทั้งที่เป็นองค์กรความรู้หลัก  และองค์ความรู้ประยุกต์
–    คณาจารย์ทุ่มเทในการสอน
–    มีรูแปบบการเรียนในแบบการจัดทำโครงการ/โครงการงานวิจัย
–    เปิดสอนรายวิชาที่หลากหลาย และทันสมัย
–    มีความสัมพันธ์กับองค์กร  สถาบันทั้งในและต่างประเทศ
–    บัณฑิตสามารถนำความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ได้จริง
–    เน้นปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้
–    บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย  รุ่นพี่และรุ่นน้องมีอัธยาศัยดี  ทำให้สนุกสนาน

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

–    ผู้ที่มีความกระตือรือร้น
–    ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีต่าง ๆ  ว่าทำงานอย่างไร
–    ผู้ที่ชอบการวิเคราะห์และการคำนวณ
–    ผู้ขยันและมีความมุ่งมั่น

จบแล้วทำงานอะไร

–    เป็นวิศวกรไฟฟ้าในองค์กรที่เกี่ยวกับระบบสื่อสาร  ระบบการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
–    เป็นผู้ผลิตและออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้ระบบไฟฟ้า
–    วิศวกรออกแบบและรักษาระบบสื่อสารและระบบควบคุมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 0-2797-0999  ต่อ  1503,  Fax 0-2579-7566