โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกณฑ์การรับสมัครนิสิต

หน้าแรก    > การสมัครเรียน   >   เกณฑ์การรับสมัครนิสิต

สรุปการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลายแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  36,700  บาท
  2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  11,000  บาท
  3. ค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตโครงการช้างเผือก  ในภาคต้น  ปีการศึกษาที่  1  จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในภาคปลายปีการศึกษาที่  1  ถึง  ภาคปลายปีการศึกษาที่  4  (รวม  7  ภาคการศึกษาปกติ  ไม่นับรวมภาคฤดูร้อน)  จะได้รับทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไข  ดังนี้
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี  และไม่เคยได้รับโทษทางวินัย
  • นิสิตสามารถรักษาระดับผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25  จะได้รับทุนการศึกษาในส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเต็มจำนวน
  • นิสิตที่ได้ระดับคะแนน  A  ตั้งแต่  5  รายวิชาขึ้นไป  (ซี่งมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต)  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2557จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตเต็มจำนวนในภาคการศึกษาถัดไป

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียม ภาคพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์