โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Search

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาประเภทขัดสน

รายละเอียดและเงื่อนไขทุนการศึกษาประเภทขัดสน

1.  คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุนการศึกษา

1.1  เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
1.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบิดาและมารดามีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้หากผู้ขอรับทุน
      การศึกษาไม่มีบิดาและมารดาให้พิจารณาที่รายได้ของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษ
      ทางวินัยไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 นับถึงภาคปลายปีการศึกษา            ก่อนหน้าขอรับทุนการศึกษา
1.3 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนอยู่ก่อนแล้วจากแหล่งทุนอื่น ในปีการศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา
      ยกเว้น ทุนการศึกษาประเภททำงานและการกู้ยืม กยศ./กรอ.
1.4 นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องยินดีปฏิบัติตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายทั้งงานด้านวิชาการหรืองานทั่วไป รวมทั้งเข้าร่วม
      กิจกรรมที่คณะขอความร่วมมือโดยจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
    1.4.1. ภาคต้นปฏิบัติงาน 3 เดือน (เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ทุนการศึกษาถัวเฉลี่ย 6,000 บาท/เดือน) และภาคปลายปฏิบัติงานอีก 4 เดือน (เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม ทุนการศึกษาถัวเฉลี่ย 8,000 บาท/เดือน) ตามรายละเอียดของทุนการศึกษา ข้อ 2 
     1.4.2. นิสิตต้องปฏิบัติงานใน 1 เดือน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง โดยกำหนดให้ใน 1 สัปดาห์ นิสิตต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงสัปดาห์ของการสอบหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ สามารถทำงานชดเชยในสัปดาห์ต่อไปได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
     1.4.3. หากนิสิตไม่มาปฏิบัติงานตามเดือนที่คณะกำหนด ไม่สามารถปฏิบัติงานชดเชยในเดือนถัดไปได้ ให้ตัดสิทธิ์การรับเงินทุนในเดือนที่ไม่มาปฏิบัติงานทันที
1.5 นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.6 นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้องดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

2. รายละเอียดของทุนการศึกษา

2.1 เป็นทุนการศึกษาประเภทขัดสนแบบประจำปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทางด้านค่าใช้จ่ายที่
      จำเป็นต่อการศึกษา
2.2 ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา
2.3 ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 2 ภาคเรียนปกติ โดยการให้ทุนการศึกษาจะแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
2.4 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ได้รับทุน จำนวนเงิน 9,000 บาท
2.5 จำนวนทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวน 20 ทุนต่อปีการศึกษา
2.6 การพิจารณาให้เงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการมาปฏิบัติงานของนิสิตตามข้อ 1.4

3. การสมัครขอรับทุนการศึกษา

3.1 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บทุนการศึกษาออนไลน์ ได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/kuscholarships
    กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
3.2  แนบไฟล์เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย
3.2.1 รูปถ่ายนิสิตปัจจุบัน รูปถ่ายหน้าตรงชุดนิสิต ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย
        ขนาดไฟล์ 40-100 Kb. นามสกุล .JPG
3.2.2  ใบรายงานคะแนน (Transcript) ของนิสิต กรณีเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ต้องแนบใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
        ตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเท่า
3.2.3  คำรับรองบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
                3.2.4. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว การรับรองรายได้ของครอบครัว สามารถให้บุคคลดังต่อไปนี้รับรอง
–          ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 ขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่า
–          พนักงานของรัฐ
–          ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
–          ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป และผู้รับรองรายได้ต้องแนบสำเนาบัตร
                 (ทั้งนี้ หากมีหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองแล้ว ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองรายได้ของคณะ)
3.3 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้ความเห็นออนไลน์จากเว็บทุนการศึกษาออนไลน์ ได้ที่
          https://sites.google.com/ku.th/kuscholarships (ผู้สมัครทุนต้องนำลิงค์ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งไปให้ยัง
          อาจารย์ที่ปรึกษา) เพื่อให้ความคิดเห็นผ่าน Google form
 
 วิธีการส่งลิงค์ขอความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
–          Copy link ที่ https://sites.google.com/ku.th/kuscholarships (ส่ง e-mail ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต)
–          การให้ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำกัดเฉพาะ e-mail บัญชี KU google เท่านั้น
–          นิสิตต้องประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการส่งลิงค์ขอความเห็นที่ปรึกษา
          (ไม่เช่นนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจไม่ให้ความคิดเห็นได้)

4. การคัดเลือกทุนการศึกษาประเภทขัดสน

4.1 คณะกรรมการทุนการศึกษา จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน โดยการสัมภาษณ์ และ/หรือ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
      ผู้ขอรับทุนการศึกษา
4.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะจะแจ้งให้ทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 หลังจากเปิดเรียน ภาคต้นของทุกปีการศึกษา
4.3 นิสิตผู้รับทุนการศึกษาจะต้องมารายงานตัว เพื่อลงลายมือชื่อรับมอบหมายภาระงานที่หน่วจกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
      ทุกภาคการศึกษา
    4.3.1. ภาคต้น ให้นิสิตผู้รับทุนการศึกษามารายงานตัวที่หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในสัปดาห์แรกของเดือนที่ 2
หลังจากเปิดเรียน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะมอบหมาย
   4.3.2. ภาคปลาย ให้นิสิตผู้รับทุนการศึกษามารายงานตัวภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคปลาย เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะ
มอบหมาย ทั้งนี้ หากนิสิตไม่มารายงานตัวภายในกำหนดข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
   4.3.3. การจ่ายเงินทุนการศึกษาจะกระทำ 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา คือ ภาคต้นเดือนธันวาคม และภาคปลายเดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป โดยนิสิตจะต้องปฏิบัติงานตามที่คณะกำหนดและนิสิตจะได้รับเงินทุนการศึกษาตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด
   4.3.4. นิสิตสามารถรับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ทุนได้ แต่วงเงินรวมแล้วไม่เกินคนละ 40,000 บาทต่อปี โดยยกเว้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนประเภทผูกพันและทุนประเภทเรียนดี

5. การหมดสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษา

     ผู้ได้รับทุนจะหมดสิทธิ์ในเงินทุนการศึกษาตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.1.    ถึงแก่กรรม
5.2.    พ้นสภาพการเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.3.    สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง
5.4.    ขาดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุนการศึกษาส่วนใดส่วนหนึ่ง
5.5.    ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดไว้

 

2 Comments

  1. Telkom Universitysays:

    คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแผนในการเพิ่มทุนการศึกษาหรือโครงการที่เกี่ยวข้องในอนาคตหรือไม่? Regard Telkom University

  2. Telkom Universitysays:

    คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแผนในการเพิ่มทุนการศึกษาหรือโครงการที่เกี่ยวข้องในอนาคตหรือไม่? Regard Telkom University

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *