โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Month: May 2023

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทุนการศึกษาประเภทขัดสน รายละเอียดและเงื่อนไขทุนการศึกษาประเภทขัดสน 1.  คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุนการศึกษา 1.1  เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 1.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบิดาและมารดามีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้หากผู้ขอรับทุน      การศึกษาไม่มีบิดาและมารดาให้พิจารณาที่รายได้ของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษ       ทางวินัยไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 นับถึงภาคปลายปีการศึกษา       

Read More »