โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Search

Author: admin

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) หากมีข้อสงสัยติดต่อโครงการฯ ภาคพิเศษ โทร 02-942-8411 หรือ 02-797-0999 ต่อ 1124 , 1125

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 (สาขาวิชาละ 1 ทุน) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากโครงการช้างเผือก TCAS รอบที่ 1 (ภาคพิเศษ) ใบสมัครขอรับทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม หลักเกณฑ์การให้ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งใบสมัครขอรับทุน โดยสแกนเป็นไฟล์ .pdf ระบุ Subject :

Read More »

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทุนการศึกษาประเภทขัดสน รายละเอียดและเงื่อนไขทุนการศึกษาประเภทขัดสน 1.  คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุนการศึกษา 1.1  เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 1.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบิดาและมารดามีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้หากผู้ขอรับทุน      การศึกษาไม่มีบิดาและมารดาให้พิจารณาที่รายได้ของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษ       ทางวินัยไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 นับถึงภาคปลายปีการศึกษา       

Read More »